O Firmie
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Rewitalizacja jest spójnym, świadomie inicjowanym przez władze procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach Gminy, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców, ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych, a także przywrócenia ładu przestrzennego.

Rewitalizacja jest kompleksowym programem remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, bezpośrednio powiązanych z rozwojem gospodarczym i społecznym Gminy. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych - wyburzeń, remontów, adaptacji, ulepszeń, itp. - z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących we wskazanych obszarach: bezrobociem, przestępczością, zanikiem więzi rodzinnych i ucieczką wykształconej młodzieży do innych, lepiej rozwiniętych gospodarczo gmin i miast.

Rewitalizacja będzie realizowana z wykorzystaniem współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem omawianego dokumentu jest zaplanowanie, w perspektywie kilku lat, działań mających na celu powstrzymanie procesu degradacji Gminy. Koresponduje on ściśle z polityką państwa wyrażoną w Narodowym Planie Rozwoju. Plan ten jest dokumentem przyjętym przez władze Rzeczpospolitej Polskiej na początku roku 2003 jako wytyczna do koordynacji i narzędzie do wspomagania wysiłków podmiotów gospodarczych i samorządów w dziedzinie rozwoju ekonomicznego i społecznego. Zapisy Narodowego Planu Rozwoju obejmują odniesienia regionalne - w postaci Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.Inne oferowane przez nas usługi:

  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

  STRATEGIA ROZWOJU

  STUDIUM WYKONALNOŚCI

  OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  WIELOLETNI PLAN INWESTCYJNY WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM FINANSOWYM

  PLAN LOKALNEGO ROZWOJU


Pytania??
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się skontaktować z nami !!!

unia europejska , UE , zarządzanie , projekt , doradztwo europejskie , consulting , lesner consulting , dofinansowanie , środki pomocowe , fiszka , studium wykonalności , program rewitalizacji , Lokalny Plan Rozwoju , Wieloletni Plan Inwestycyjny , wniosek , raport oddziaływania na środowisko , ZPORR , SPO , PHARE , Młodzież , Interreg , Town Twinning , Leader i Leader + , leader plus , euroregion , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , EFS , Europejski Fundusz Społeczny , dotacje , inwestycje , fundusze strukturalne , obsługa samorządy , projekty miękkie , projekty twarde , UNIA EUROPEJSKA , Europa , Puck, Krynica Morska , Lębork , Łeba , ue, europa, polska w unii europejskiej , ::LESNER Consulting :: - Projekty Finansowane Ze Środków Unii Europejskiej