O Firmie
PLAN LOKALNEGO ROZWOJU

Plan Lokalnego Rozwoju Miasta to scenariusz osiągania celów przyszłości, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki którym zmieni się obecną rzeczywistość na sytuację projektowaną.

Plan Lokalnego Rozwoju zawiera zweryfikowaną diagnozę stanu społeczno-gospodarczego, prowadzącą do określenia silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju. W dokumencie ujęte są uwarunkowania rozwoju. Przedstawiona jest misja władz, która jest główną ideą, przewodnim zawołaniem odnoszącym się do działań samorządu lokalnego, z którego wynikają bardziej sprecyzowane cele rozwojowe. Cele te zostały opracowane w postaci hierarchicznej - od celu naczelnego, poprzez cele ogólne i cele szczegółowe - a następnie rozpisane na zadania realizacyjne, ze wskazaniem ich organizatora i horyzontu czasowego. Przedyskutowane w treści dokumentu ograniczenia finansowe realizacji celów i zadań strategicznych, związane z perspektywami pozyskiwania środków budżetowych, przekładają się na wybór priorytetowych zadań, których podjęcie warunkować będzie stabilny rozwój.

Plan niniejszy opracowuje się według wytycznych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Uzupełnienia Programu, wersji ostatecznej.Inne oferowane przez nas usługi:

  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

  STRATEGIA ROZWOJU

  STUDIUM WYKONALNOŚCI

  OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  WIELOLETNI PLAN INWESTCYJNY WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM FINANSOWYM

  LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI


Pytania??
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się skontaktować z nami !!!

unia europejska , UE , zarządzanie , projekt , doradztwo europejskie , consulting , lesner consulting , dofinansowanie , środki pomocowe , fiszka , studium wykonalności , program rewitalizacji , Lokalny Plan Rozwoju , Wieloletni Plan Inwestycyjny , wniosek , raport oddziaływania na środowisko , ZPORR , SPO , PHARE , Młodzież , Interreg , Town Twinning , Leader i Leader + , leader plus , euroregion , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , EFS , Europejski Fundusz Społeczny , dotacje , inwestycje , fundusze strukturalne , obsługa samorządy , projekty miękkie , projekty twarde , UNIA EUROPEJSKA , Europa , Puck, Krynica Morska , Lębork , Łeba , ue, europa, polska w unii europejskiej , ::LESNER Consulting :: - Projekty Finansowane Ze Środków Unii Europejskiej