O Firmie
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY WRAZ
Z WIELOLETNIM PLANEM FINANSOWYM

Planowanie inwestycyjne w jednostkach samorządu terytorialnego to nowoczesna procedura pozwalająca na strategiczne podejście do całości zasobów finansowych w taki sposób, by zarządzanie było najbardziej efektywne i racjonalne. Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego w gminie to:

 • pełniejsze uspołecznienie systemu planowania;
 • skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków;
 • skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju;
 • jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom;
 • większa wiarygodność;
 • poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych (przygotowanie jednostki do wymagań Unii Europejskiejdotyczących korzystania ze środków pomocowych)

Planowanie inwestycyjne polepsza efektywną alokację środków i zwiększa konkurencyjność w walce o europejskie środki na inwestycyjne programy infrastrukturalne.
Podstawowe zmiany, jakie wiążą się z wprowadzeniem systemu wieloletniego planowania inwestycyjnego (WPI) to modyfikacja systemu tworzenia planu inwestycyjnego, zasad i procedur przygotowania zadań inwestycyjnych i integracji WPI z planem finansowym. Najważniejsze aspekty zmian:

 • wydłużenie horyzontu planowania inwestycyjnego do 3-4 lat,
 • możliwość dokładnego opracowania wszystkich potrzebnych informacji o inwestycjach oraz dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia ich realizacji,
 • zwiększony nacisk na finansowe aspekty planu inwestycyjnego oraz synchronizacja czasowego przygotowania tego planu i planu finansowego,
 • określenie szczegółowych procedur związanych z całością prac nad przygotowaniem planu.

Proces tworzenia Planu podzielony został na następujące etapy:

 1. Zbieranie danych o potrzebach inwestycyjnych,
 2. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów,
 3. Ocena zadań inwestycyjnych i rekomendacja zadań do Planu,
 4. Przygotowanie wstępnej wersji Planu,
 5. Uzgodnienie z projektem budżetu i planem finansowym,
 6. Przygotowanie ostatecznej wersji Planu,
 7. Zatwierdzenie planu.

Wieloletni plan inwestycyjny będzie planem kroczącym, czyli corocznie aktualizowanym oraz będzie podstawą do tworzenia kolejnych budżetów w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja będzie się odbywać poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzenie nowych zadań do planu w miarę możliwości finansowych.

Skuteczne wprowadzenie planu inwestycyjnego wymaga zaangażowania się w proces planowania wszystkich, których ten proces dotyczy tj. mieszkańców, radnych, merytorycznych wydziałów urzędu, oraz wszystkich jednostek organizacyjnych (zakładów budżetowych, jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółek z udziałem gminy).

WIELOLETNI PLAN INWESTCYJNY

lista projektów (zadań inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne lata.

Pozwala on na utworzenie bazy projektów inwestycyjnych i stanowi nieodzowne narzędzie zarządzania tą bazą. Zakłada zorganizowanie kluczowych etapów prac nad przygotowaniem, a następnie aktualizację. Wieloletni Plan Inwestycyjny daje możliwości określania wariantów z uwzględnieniem zdolności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY

 • prognozę dochodów gminy,
 • niezbędną wielkość wydatków operacyjnych oraz obsługę i spłatę zaciągniętych zobowiązań,
 • przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia,
 • wielkość środków przeznaczonych na inwestycje.


Inne oferowane przez nas usługi:

  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

  STRATEGIA ROZWOJU

  STUDIUM WYKONALNOŚCI

  OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  PLAN LOKALNEGO ROZWOJU

  LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI


Pytania??
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się skontaktować z nami !!!

unia europejska , UE , zarządzanie , projekt , doradztwo europejskie , consulting , lesner consulting , dofinansowanie , środki pomocowe , fiszka , studium wykonalności , program rewitalizacji , Lokalny Plan Rozwoju , Wieloletni Plan Inwestycyjny , wniosek , raport oddziaływania na środowisko , ZPORR , SPO , PHARE , Młodzież , Interreg , Town Twinning , Leader i Leader + , leader plus , euroregion , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , EFS , Europejski Fundusz Społeczny , dotacje , inwestycje , fundusze strukturalne , obsługa samorządy , projekty miękkie , projekty twarde , UNIA EUROPEJSKA , Europa , Puck, Krynica Morska , Lębork , Łeba , ue, europa, polska w unii europejskiej , ::LESNER Consulting :: - Projekty Finansowane Ze Środków Unii Europejskiej