O FirmiePROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW PRZYPLAŻOWYCH W MIEJSCOWOŚCI STEGNA POPRZEZ BUDOWĘ ULICY LIPOWEJ I PRZEBUDOWĘ ULIC: KOŚCIUSZKI ORAZ WOJSKA POLSKIEGO

Informacja kontaktowa
Agnieszka Kiełtyka

Zarys projektu
Z uwagi na ograniczone możliwości rozwoju przestrzennego Gminy podstawowe działania dotyczą przede wszystkim dopełniania i przekształcania struktur istniejących. Procesy te mają na względzie jak najlepsze wykorzystanie terenu, poprawę standardów, ochronę i podniesienie atrakcyjności krajobrazu. Wejście z nową inwestycją nastąpiło po wyczerpaniu się rezerw w obrębie terenów już zainwestowanych - dla zapobiegnięcia rozproszenia struktury przestrzennej Gminy.

Przewidywane działania projektu
Firma LESNER Consulting realizując przedmiot zamówienia w trzech etapach opracowuje strategię aplikacyjną, studium wykonalności inwestycji oraz dokumentację aplikacyjną w celu wybudowania oraz przebudowy ulic w Stegnie. W ramach realizacji zamówienia Nasza firma zapewnia pełną obsługę formalno-prawną.

Główne produkty projektu
Główne produkty projektu to:
- Strategia aplikacyjna,
- Studium wykonalności inwestycji,
- Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami.

Czas trwania
18 miesięcy

Budżet 26 230 tysięcy złotych

Partnerzy
W projekcie tym nie ma wymogu partnerstwa