O FirmiePROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM POPRZEZ BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO OD MIEJSCOWOŚCI MIKOSZEWO DO MIEJSCOWOŚCI PIASKI

Informacja kontaktowa
Agnieszka Kiełtyka

Zarys projektu
Porozumienie czterech gmin, którego przedstawicielem jest Gmina Stegna realizując swoje strategie w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz odpowiadając na rosnące społeczne zapotrzebowanie na ciągi pieszo - rowerowe postanowiło podjąć inicjatywę w zakresie tworzenia sprzyjającej bezpieczeństwo mieszkańców infrastruktury. Powyższa inicjatywa uwypukli również walory turystyczne obszaru.

Przewidywane działania projektu
Firma LESNER Consulting realizując przedmiot zamówienia w trzech etapach opracowuje strategię aplikacyjną, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, kosztorys ciągu pieszo - rowerowego, studium wykonalności oraz dokumentację aplikacyjną w celu wybudowania ciągu pieszo-rowerowego na terenie gmin: Stegna, Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Krynica Morska. W ramach realizacji zamówienia Nasza firma zapewnia pełną obsługę formalno-prawną.

Główne produkty projektu
Główne produkty projektu to:
Strategia aplikacyjna,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy ciągu pieszo-rowerowego,
Kosztorys,
Studium wykonalności,
Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami.

Czas trwania
18 miesięcy

Budżet
60 000 tysięcy złotych

Partnerzy
W projekcie tym nie ma wymogu partnerstwa.