O FirmiePROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Opracowanie studium wykonalności oraz wykonanie czynności towarzyszących, zmierzających do pozyskania środków z funduszy UE w celu wybudowania Inkubatora Przedsiębiorczości w Gdańsku

Informacja kontaktowa
Agnieszka Kiełtyka

Zarys projektu
Głównym celem przedsięwzięcia jest wybudowanie Inkubatora Przedsiębiorczości. Jego wpływ na rozwój lokalny i na otoczenie przedsiębiorstw obejmuje:
- wspieranie rozwoju lokalnego, inicjowanie przekształceń strukturalnych;
- tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy;
- transfer i komercjalizacja technologii;
- zagospodarowanie niewykorzystanych obiektów przemysłowych (tzw. mienia niechcianego);
- promocję przedsiębiorczości i rozwój sektora prywatnego;
- promocję regionu, miasta i tworzenie sieci współpracy.

Przewidywane działania projektu
Opracowanie studium wykonalności, które dostarczy danych dla podjęcia przez Zamawiającego- Gminę Miasta Gdańsk decyzji w sprawie wybudowania Inkubatora Przedsiębiorczości w Gdańsku oraz wykonanie czynności towarzyszących, zmierzających do pozyskania środków z funduszy UE w celu wybudowania Inkubatora Przedsiębiorczości w Gdańsku.

Główne produkty projektu
Główne produkty projektu to:
- Wstępne Studium Wykonalności,
- Raport oceniający,
- Strategia aplikacyjna
- Studium Wykonalności,
- Biznesplan
- Wniosek aplikacyjny.

Czas trwania
36 miesięcy

Budżet
190 tysięcy złotych

Zespół projektowy
prof. Andrzej Tubielewicz
Zajmował się ogólną koncepcją budowy i funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości, zakresem jego aktywności oraz oceną źródeł wsparcia finansowego

prof. Jan Komorowski
Zajmował się analizą finansową przedsięwzięcia

dr inż. Jerzy Koszałka
Zajmował się koncepcją funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości w obszarze marketingu i obsługi klientów

Marzena Mażewska
Zajmowała się koncepcją funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości w obszarze realizowanych funkcji oraz procedur działania

dr inż. Anita Richert-Kaźmierska
Zajmowała się analizą SWOT oraz przygotowaniem danych do analizy finansowej

dr inż. Alicja Sekuła
Zajmowała się uwarunkowaniami prowadzenia działalności przez Inkubator Przedsiębiorczości

dr inż. Marcin Forkiewicz
Koordynator