O FirmiePROJEKTY ZREALIZOWANE

ROZWÓJ OBSZARU PRZYGRANICZNEGO POPRZEZ BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ PORTÓW - "TRZY PORTY".

Informacja kontaktowa
Aneta Jendryczka

Zarys projektu
Projekt został zainicjowany w wyniku realizacji wspólnych projektów miękkich przez Krynicę Morską (Polska) i Neringę (Litwa). Stanowi kontynuację polityki rozwoju turystyki rozpoczętą w ramach projektu SUPORTNET (INTERREG IIIB). Celem ogólnym projektu jest rozwój obszaru współpracy poprzez rozwój turystyki morskiej i turystycznej infrastruktury portowej.

Cele bezpośrednie:
1.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy i modernizacji portów jachtowych w Krynicy Morskiej (Polska) oraz portów jachtowych na terenie gminy Nida Neringa i Nidy Juodkrante (Litwa).
2.Opracowanie wspólnej Strategii Promocji i Rozwoju Turystyki dla obszaru przygranicznego Krynica Morska - Nida Neringa i Nidy Juodkrante.
3.Stworzenie stałych i trwałych struktur współpracy dot. realizacji wspólnej polityki w zakresie rozwoju turystyki - powołanie Zespołu ds. współpracy i rozwoju obszaru współpracy.
4.Promocja obszaru współpracy oraz zachęcanie przedsiębiorców z regionów Morza Bałtyckiego do inwestowania w miastach partnerów.
5.Wzrost funkcji i infrastruktury turystycznej.
6.Uzupełnienie usług portów jachtowych na terenie miast partnerów
7.Zwiększenie wydajności zasobów ludzkich i zatrudnienia poprzez stałą współpracę w ramach realizacji projektów transgranicznych.

Przewidywane działania projektu
- warsztaty programowe, trzy spotkania, po jednym na początku, w środku i na zakończenie projektu:
- utworzenie zespołu ds. współpracy i rozwoju obszaru współpracy
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy i modernizacji portów w miastach: Krynica Morska i Neringa
- opracowanie studium wykonalności budowy i modernizacji portów w miastach: Krynica Morska i Neringa Nida
- opracowanie Strategii Promocji i Rozwoju Obszaru Współpracy
- rozliczenie projektu i ocena

Główne produkty projektu
- dokumentacja techniczna dla portów jachtowych w Krynicy Morskiej i Nerindze
- studium wykonalności inwestycji pozwalające na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego polegającego na budowie i modernizacji portów jachtowych
- Wspólna strategia promocji i rozwoju turystyki na obszarze objętym współpracą, która wytyczy cele strategiczne i wskaże sposoby ich realizacji,
- powstanie stałej struktury jaką jest Zespół ds. Współpracy i Rozwoju Obszaru Współpracy, który wzmocni działalność o charakterze transgranicznym na planowanym obszarze, będzie zajmował się kontynuacją działań po realizacji projektów - przede wszystkim w zakresie rozwijania i realizacji strategii promocji i rozwoju oraz będzie stymulował powstawanie nowych inicjatyw współpracy.

Czas trwania
18 miesięcy

Budżet
284 000 € w tym 1500€ na koszty przygotowawcze

Partnerzy
Partner wiodący: Gmina Miasta Krynica Morska (Polska)
Partner finansowy: Gmina Neringa ( Litwa)